Info over lidkaarten, uitstel en forfait

Lidkaarten

Van vlak na de laatste speeldag en tot ten laatste 31 juli 2022, kunnen ploegen eventueel lidkaarten die boven de 10 zitten, die inbegrepen zijn in het lidgeld, binnen brengen waar deze op non actief worden gezet en geklasseerd.

Zodoende moet je al niet van bij de start van de kompetitie extra spelers betalen.

De lidkaarten kunnen snel terug ingezet worden indien nodig, kom je daarbij boven de 10 dan betaal je bij afhaling van de lidkaart 25€.

 

Mvg,
Claus

Hovese Liga
Kievietslaan 23
2540 Hove
hoveseliga@live.be
+32 (0)473 631 321

Screenshot_2

Een speler wordt pas op non-actief gezet van zodra zijn lidkaart is binnengebracht!

Een ploeg die ermee stopt is verplicht om het mapje met alle lidkaarten van de ploeg binnen te brengen op ons secretariaat.
Dit om toe te laten, dat spelers het volgend seizoen zouden kunnen starten bij een andere ploeg.
Wanneer de lidkaart niet is binnen gebracht kan een speler ook niet starten bij een andere ploeg.
Alsook omdat de lidkaarten zijn en blijven, eigendom van de Hovese Liga

 
Vanaf dat je laatste wedstrijd is gespeeld kan een ploeg kiezen, om alle of slechts een deel, van hun lidkaarten binnen te geven. Dit kan belangrijk zijn indien men met veel spelers was het afgelopen seizoen.

De juiste manier om de lidkaarten binnen te geven is, ze komen afgeven op het secretariaat of ze opsturen naar het secretariaat. Bij alle andere manieren is het op risico van de ploeg of ze goed terechtkomen.
DIT KAN TOT TEN LAATSTE 31 JULI van het lopende seizoen.

Lidkaarten die worden ingeleverd worden steeds geklasseerd, zodat als men later wil terug meespelen, deze gewoon terug af te halen zijn, op het secretariaat, zonder enige formaliteiten.

Uitgezonderd deze wanneer men de 11de of meerdere speler is van een ploeg dan betaal je bij afhaling 25,00 €

Wanneer een lidkaart is binnen gegeven is de betrokken speler altijd vrij om eventueel te transfereren naar een andere ploeg.

Uitstel

Uitstellen van wedstrijden Art. 35

Principe
Om het regelmatig verloop van de competities en de goede gang van zaken bij de organisatie te vrijwaren, dienen
kalenderwijzigingen tot een strikt minimum beperkt te worden. De competitieleiding behoudt zich dan ook het
recht voor om aanvragen in die zin af te wijzen.

Voorwaarden
Op aanvraag van de club:
 Een wedstrijd kan slechts verplaatst worden mits instemming van de tegenstrever.
Deze laatste moet dit per mail laten weten aan de Hovese Liga op het gekende mailadres;
hoveseliga@live.be
 De wedstrijdaanvraag moet minimum 4 weken voor de wedstrijd of de voorziene datum bij de
competitieleiding aankomen.
 De administratieve kosten, forfaitair vastgesteld op € 50 moeten betaald zijn door de aanvragende club voor
de aanvang van de uitgestelde wedstrijd.

Forfait

Forfait Art. 37

Gedeeltelijk forfait
Het niet aanvangen van een officiële wedstrijd moet ten minste 24 uur voor het officiële aanvangsuur van de
wedstrijd verwittigd worden. De ploegafgevaardigde verwittigt het secretariaat van de Hovese Liga telefonisch op
het nummer 0473 63 13 21 of via e-mail op het adres hovesliga@live.be.
Een ploeg die in een officiële wedstrijd niet aantreedt, niet mag aantreden wegens een inbreuk op de reglementen
of niet tijdig verwittigt, wordt bestraft met het verlies van de wedstrijd met forfait en een boete waarvan het
bedrag en de modaliteiten hieronder worden bepaald.
 Tijdig aangekondigd forfait: € 65,00.
 Niet of niet tijdig aangekondigd forfait: € 100,00.
 Deze beslissingen worden ambtshalve genomen door de bevoegde commissie.
Algemeen forfait
Wanneer een club tijdens een competitie georganiseerd door de Hovese Liga algemeen forfait geeft/krijgt,
vervallen de uitslagen van de lopende seizoenshelft. De kosten van een algemeen forfait zijn administratieve
kosten, forfaitair vastgesteld en bedragen € 250.
Drie forfaits tijdens hetzelfde seizoen
Wanneer een ploeg in de loop van hetzelfde seizoen gesanctioneerd wordt met een derde forfait wegens één van
volgende redenen:
 niet te zijn opgekomen voor een wedstrijd georganiseerd door de Hovese Liga, ook in geval van voorafgaande
verwittiging;
 de wedstrijd georganiseerd door de Hovese Liga niet hebben kunnen aanvangen op het voorziene tijdstip
wegens een inbreuk op de reglementen;
 geweigerd hebben aan te treden;
 indien de club haar financiële verplichtingen t.o.v. de Hovese Liga niet tijdig nakomt. kan een algemeen forfait
uitgesproken worden en is artikel 37 (algemeen forfait) van toepassing.
Spelweigering
Iedere ploeg die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter wordt als forfait gevend
beschouwd. Indien beide ploegen om één of andere reden weigeren de wedstrijd te spelen, verliezen beide met
forfait.

Algemene informatie

Secretariaat:

Kievietslaan 23, 2540 Hove

© Hovese Liga